ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלו

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ההנהלה והחונות של מחנה "פרדס חנה"

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבלה המזכרת מעבודת יד שלהן במחנה "פרדס חנה", ותודה רבה עבור תשומת לבן.

מצורף בזה המכתב כללי השייך לכל אחת מהחונות שעדין לא הגיעה לעול מצוות, וגם מכתב לההנהלה לעשות התלוי בהם.

וידוע הפירוש בתורת החסידות על המשנה "שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתי' וזה אומר אני מצאתי'" וכו', שהלימוד מזה בפנימיות הוא, אשר כל העוזר לזולתו, גדול או קטן, בענין של תורה ומצוות, קונה חלק בהמצווה ויכול לדרוש מה' "אני מצאתי'", ולא עוד אלא כבר אמרו חכמינו ז"ל גדול המעַשה יותר מהעושה.

ואם הדברים אמורים בכל עת ובכל זמן, על אחת כמה וכמה בימים אלו עליהם נאמר "ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה", כמבואר במכתב  הנ"ל.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


המכתב כללי דלעיל י'תתל.

הפירוש בתורת החסידות ראה גם לעיל אגרת י'תשמג, ובהנסמן בהערות שם.

על המשנה ב"מ פ"א מ"א.

אמרו חכמינו ז"ל ב"ב ט, א. וראה רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ו.

עליהם נאמר ישעי' א, כז.