ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלז

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

הרב ברוך שי' פכטר

מטולה

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תמוז, בו כותב ע"ד השתדלותו להשיג אברכים להצטרף לכולל במחנו הט',

הנה, על פי הידיעות כאן, כל אלה שהיו יכולים לבוא בחשבון כבר קבועים כל אחד במקומו או תפוסים בנוגע לעתיד הקרוב, על כל פנים במצב ההוה. ובטח יעזרהו השי"ת להשיג אברכים ממקום אחר, ויהי רצון שחפץ הוי' בידו יצליח להרביץ תורה ברבים.

כיון שכל ענין בהשגחה פרטית, אשתמש בהזדמנות זו לצרף מכתב שתקותי שכת"ר ימצא בו ענין, והרי הוא נוגע לחינוך על טהרת הקדש של בני ובנות ישראל.

בכבוד ובברכה.


שחפץ . . יצליח ע"פ ישעי' נג, יו"ד.

שכל ענין בהשגחה פרטית ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן קיט ואילך. וש"נ.

מכתב דלעיל י'תתכט.