ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלח

ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת חנה תחי' לבנהרץ

רח' עזרא א33, בני ברק

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מט"ז בתמוז, בו כותבת שזכתה בהגרלה,

יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ותמלא תפקידה במילואו בתור באת-כח כל המשתתפים שי' בהגרלה.

לכתבה על דבר זמן הנסיעה, הנה באם לא יפריע לעניני' באה"ק ת"ו ותוכל להשאר כאן עד אחר שבת בראשית, מהנכון שתקבע זמן הנסיעה לשבת-קדש ח"י אלול, אבל העיקר הוא שתהי' כאן משך חודש החגים.

ובענין נסיעת אחותה דינה תחי' לכאן - באם יתוסף לה עי"ז ביראת שמים וכו' ולא יפריע לעניני' באה"ק ת"ו, תצטרף אלי' בנסיעתה.

בברכה.


בהגרלה להסתופף בבית חיינו בחודש החגים.