ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמב

ב"ה, כ"ד תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה ירמי' שי' המכונה פרופ. ברנובר

שלום וברכה!

בטח קיבל מכתבי הקודם, ות"ח על מכתבו והמצורף אליו שנתקבל בינתים. ובודאי כיון שכבר נכנסו למעונם החדש בירושלים עיה"ק ת"ו, יתקדמו ויתרחבו הפעולות בקצב מהיר.

ובמענה לכתבו שרוצים להוציא לאור קובץ מיוחד מהאקדמאים ומבקשים מכתב ממני לחוברת הראשונה, הנה במקום מכתב - שיקח זמן וכו' - הייתי מציע שיפרסמו תרגום מהשיחה המצורפת בזה.

וכמדובר כמה פעמים, מה שנוגע הוא התוכן ולא תרגום מילולי, ולכן יש לשים לב שיהי' בשפה ברורה ובסגנון המתאים, כי עיקר הכוונה שיתקבלו הדברים על הקוראים.

מצו"ב מכתב כללי שבודאי יוכלו לנצלו בטוב.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל עניניו הכלליים והפרטיים גם יחד.


מו"ה ירמי' . . ברנובר אגרת נוספת אליו - לעיל אגרת י'תשפב.

קובץ מיוחד בשנת תשמ"ב התחיל להופיע על ידם בטאון "באור התורה" למחשבת היהדות.

מצו"ב מכתב כללי דלעיל י'תתכט.