ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמד

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כיתת מרים תחי' בליניצקי, בי"ס חב"ד, תענך, בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבלו המכתבים שלכן עם הברכות ובבקשת ברכה.

והנני מודה לכן על הברכות, ויקויים בכן - כל המברך מתברך מאת ה' מקור הברכות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ובעת רצון אזכיר את כל אחת מכן על הציון למילוי משאלות לבבכן לטובה.

ובודאי כיון שאתן מתחנכות בבית ספר חב"ד אינכן נצרכות לאריכות ביאור שהנהגה יום-יומית בהתאם לרצון הבורא יתברך הרי זה לכל לראש מילוי רצונו של ה' אלקינו אבינו אב הרחמן וגם הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכותיו בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולקיום היעוד שייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.


וכל המברך מתברך ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה – חולין מט, א.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

היעוד זכרי' ח, יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.