ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמה

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כתה ט' מקצועי, בית רבקה בכפר חב"ד, אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבל מכתבן בבקשת ברכה בקשר עם סיומן שנת הלימודים.

ובעת רצון אזכיר את כל אחת מהן על הציון למילוי משאלות לבבן לטובה.

ובודאי לחניכות "בית רבקה" אין צורך בהסברה יתירה שסיום זה אינו רק מעבר לכתה גבוה' יותר אלא גם עלי' לדרגה גבוה' יותר בכל הנוגע ללימוד תורתנו, תורת חיים, וקיום מצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, והנהגה טובה, עלי' בכמות ובאיכות, כלומר במדת ההתמדה ושקידה והידור מצווה וכו', כולל היותן לדוגמא ולמופת לרבים. והרי זה גם הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכות ה' בכל המצטרך בתוספת וברבוי, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה להצלחה בכל האמור ולקיום היעוד שייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בקרוב ממש.


עליהן נאמר אחרי יח, ה.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

היעוד זכרי' ח, יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.