ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמח

ב"ה, עש"ק מברכין חודש מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחת מהתלמידים והתלמידות שעדיין לא הגיעו לגיל מצות - החונים בקייטנות ומחנות קיץ, בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך להמכתב מט"ו בתמוז ובעמדנו לפני ר"ח מנ"א ותשעה ימים הראשונים דחודש זה,

בהם מודגש ביותר ענין המיוחד שבכל שלשת השבועות דבין המצרים -

שמפני חטאינו גלינו מארצנו וחרב בית מקדשנו,

שמזה גם מובן שעל ידי התשובה על החטאים וע"י לימוד התורה וקיום מצותי' תבוא מיד גאולתנו האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו -

אבוא בזה עוד הפעם להזכיר ולהדגיש הזכות המיוחדת בכל זה שיש לילדי ישראל,

וכמובן גם מדברי חכמינו ז"ל תיכף בתחלת מדרש איכה - בגודל מעלת ירושלים שהייתה רבתי בגוים (ע"י שהייתה רבתי) בדעות - בחכמה ומביאים דוגמא לזה ובה שבעה סיפורים ע"ד חכמתם של תינוק ותינוקת ושל עוד תינוק כו' ושני סיפורים אודות חכמתם של תלמידי בית הספר,

אף שבמדרש, כבכל חלקי התורה, אין בו יתר ח"ו, וכל סיפור וענין ואפילו תיבה אחת - מדויקים הם בתכלית וקדושים.

ומספרים ג"כ אשר היו בירושלים ת"פ בתי ספר ללימוד מקרא ות"פ בתי ספר ללימוד המשנה ות"פ בי"ס ללימוד התלמוד.

וכוונת סיפורים אלה הרי הוא שכל אחד ואחת מתינוקות בית ישראל יעשה כל התלוי בו להיותם בדוגמתם - ע"י התמדה ושקידה בלימוד התורה ושהלימוד יביא לידי מעשה והנהגה ע"פ התורה בחיי יום יום,

ובמיוחד בימים אלה - המזכירים החורבן וסיבתו (חטאינו) - להרבות בתורה ובמצותי' ובפרט בצדקה, כולל גם יום הט' באב (בדברים המותרים ללמוד ביום זה).

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה כולנו, בתוך כלל ישראל, לקיום הבטחת ה' אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו: ציון במשפט (תורה) תפדה ושבי' בצדקה,

ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה.

בברכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 270 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

להמכתב מט"ו בתמוז לעיל י'תתל.

בהם מודגש ביותר ראה טושו"ע או"ח סתקנ"א. ובנ"כ שם.

שמפני . . מקדשנו נוסח תפלת מוסף דיו"ט.

שעל ידי התשובה ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

בתחלת מדרש איכה: איכ"ר פ"א, ד ואילך.

ומספרים ג"כ שם פתיחתא יב (בסופה). וראה גם שם פ"ב, ד (בתחלתה). יל"ש עה"פ איכה ב, ב (רמז תתרפג). ירושלמי מגילה פ"ג ה"א. כתובות רפי"ג.

מקרא . . התלמוד ראה ילקוט ישעי' עה"פ א, כא (רמז שצ).

ושהלימוד . . מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

בדברים המותרים כו' ראה שו"ע או"ח סתקנ"ג ס"ב ובנ"כ שם.

ה' . . לבדו תהלים עב, יח (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

ציון . . בצדקה ישעי' א, כז. וראה לקו"ת דברים א, סע"ב.

ויהפכו . . ולשמחה זכרי' ח, יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.