ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנא

[כ"ט תמוז, ה'תשל"ג]

ות"ח ת"ח ובודאי ימשיך בכיו"ב ויצליח.

כוונתי בזה היתה לעניני החינוך, משא"כ הנ"ל שייך להועד שם ולהאיגוד כאן – ולא לצאגו"ח (בתור צאגו"ח – כי זה יחזק הטענה שרק ליובאַוויטש וכו').

ונכון במאד. העיקר, טלגרם וכו' שיכול להראות אח"כ, וק"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה דוד רסקין, מנהל צעירי אגודת חב"ד. ממוצש"ק פ' מטו"מ ה'תשל"ג. בהמשך אלי' – אגרת הבאה אליו. לקמן י'תתעט.

כוונתי מה שאמר לו כ"ק אדמו"ר, בעת נתינת המשקה לקראת נסיעתו לארה"ק, לעשות שטורעם.

לעניני החינוך דלעיל אגרת י'תתכט, וש"נ.

משא"כ הנ"ל תיקון חוק "מיהו יהודי".

ולהאיגוד "איגוד למען קיום היהדות" בארה"ב, הפועל לביטול חוק "מיהו יהודי". ראה לעיל חכ"ז אגרת י'שט, ובהנסמן בהערות שם.

ונכון במאד במכתבו סיפר בשם הרשד"ב וואלף, שהרב בערגמאן דיבר על אסיפה של מזרחי כמו חסיד מליובאוויטש בענין מי יהודי, וביקש שיצלצלו לו מכאן לחזקו, וכן לשלוח לו מברקים.