ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנג

ב"ה, ראש חודש מנחם-אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

המשתתפות בכנס השנתי העשירי של נשי ובנות חב"ד בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבלה הידיעה אשר הכנס השנתי העשירי יתקיים בשלהי חודש מנחם אב. ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

והרי כל אסיפה של יהודים במטרה לעודד איש את רעהו ואשה את רעותה בעניני תורה ומצוות, ובפרט כשמוארים וחדורים באור וחיות חסידותיים, הרי זה דבר גדול. ומכל שכן כשמתכנסים למטרה זו בארצנו הק', ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.

ונוסף על סגולת המקום, הרי גם הזמן מסוגל ומתאים במיוחד לענינים העשויים לחזק את מדת האהבה, אהבת ישראל, שההיפך מזה הי' הגורם והסיבה למאורעות דפרק זה של "בין המצרים", כהודעת חכמינו ז"ל שעל ידי תיקון וביטול הסיבה מבטלים המסובב ומקרבים קיום היעוד שייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

וכמדובר כמה פעמים, זכות מיוחדת ותפקיד מיוחד לנשי ובנות ישראל בכל דבר טוב שארע לעמנו, מתחיל במתן-תורה, שאז נעשינו לעם, שניתנה על דעת הנשים תחילה, וכידוע פירוש חכמינו ז"ל: כה תאמר לבית יעקב - אלו הנשים (תחילה, ואח"כ) ותגיד לבני ישראל - אלו האנשים. וכן לאחר זה, בתרומות המשכן, שהנשים הקדימו בזה את האנשים, כמו שנאמר: ויבואו האנשים על הנשים. וכן אחר כך בנוגע לחביבות ארץ ישראל כהודעת חכמינו ז"ל: יפה כח נשים מכח אנשים כו' (ספרי, פנחס כז, א), וכן בנוגע קץ גלות המר הזה שאמרו במדרש שיהי' בדוגמת יציאת מצרים, שבזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים, וכן יהי' בגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

ולהעיר על נקודה נוספת בכנס זה, כיון שתהיינה משתתפות מכמה מדינות וארצות, כולל ובראש - העולות לאחרונה מהמדינה ההיא, הרי ההחלטות הטובות בתוקף המתאים והוצאתן לפועל תהי' בזה השפעה ותועלת לא רק בארצנו הק' אלא גם בהתפשטות עד אפסי ארץ.

בברכה להצלחה גדולה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. וראה גם לעיל אגרת י'תתלה.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

כהודעת חכמינו ז"ל יומא ט, ב.

היעוד זכרי' ח,יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.

פירוש חכמינו ז"ל מכילתא ופרש"י עה"פ יתרו יט, ג.

שנאמר ויקהל לה, כב. וראה רמב"ן עה"פ. לקו"ד ח"ג תקעא, ב ואילך.

שאמרו במדרש יל"ש רות רמז תרו בסופו (ממדרש זוטא רות).

שבזכות . . ממצרים סוטה יא, רע"ב. שמו"ר פ"א, יב. וראה במדב"ר פ"ג, ו.

מהמדינה ההיא רוסיה.

עד אפסי ארץ תהלים עב, ח (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).