ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנד

[ג' מנ"א, ה'תשל"ג]

האומנם באם יעשה כפס"ד ברור בשו"ע יו"ד סו"ס ר"מ?!

[וכבר דובר בזה שנקבע פס"ד זה לא בהל' ת"ת, כ"א בהל' כבוד או"א. וק"ל].

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה נחמן יוסף טווערסקי, מג' מנ"א ה'תשל"ג, אודות העגמ"נ שיש לזקנו האדמו"ר ר' יוחנן מרחמסטריווקא, משהותו כתלמיד ב-770. וראה גם תורת מנחם ח"א ע' 131.

וכבר דובר בזה ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשעה, ובהנסמן בהערות שם.