ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנז

ב"ה, ז' מנחם-אב תשל"ג

ברוקלין

הנהלת "בית רבקה" אשר בכפר חב"ד בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב ממוצש"ק לס' הנני נותן גו' שלום (קיצור הכי נמרץ) והקודמו,

ויה"ר שתהיינה ההחלטות בשעה טובה ומוצלחת, ובודאי כל הצדדים יקיימו אותן במילואן ובשמחה ובאחדות וטוב לבב ותומשכנה כל הברכות המובאות במאמרי רבותינו נשיאינו ד"ה החלצו מאתכם אנשים, וזכות הרבים מסייעתן, מחייבת ומזכה.

בברכת הצלחה בעבוה"ק, המצפה לבשו"ט.


לס' הנני . . שלום פינחס כה, יב.

במאמרי ד"ה החלצו בלקו"ת פ' מטות (פה, ד ואילך). ד"ה זה תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ע' נג ואילך). ועוד.