ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנח

[י"א מנ"א, ה'תשל"ג]

לא כ"א באופן שיוכלו – במשך הזמן – להיות ד' אמות בפ"ע – שכונה בפ"ע וכיו"ב.

ופשוט שאין הזמ"ג עתה להבליט זה ולהכריז ע"ז כ"א שאנ"ש לעצמם ידעו במה לבחור.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה אפרים וואָלף מב' מנ"א ה'תשל"ג. וברשימות הר"א וואלף, י"א מנ"א (הוראה שע"י הרב חדקוב): בענין שאלת צפת להקים השיכון דוקא מחוץ לעיר, זה לאו דוקא, אלא העיקר שיהי' באופן כזה שבמשך הזמן יהי' שכונה בפ"ע שלא יהי' מעורב עיר, ושיהי' בלי פרסום כי אם עושים פרסום אנשים לא ירצו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'שס, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תתצה.