ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתס

ב"ה, י"א מנ"א תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מר . . . שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובהם בקשות ברכה פ"נ מיום ד' וכו',

ובעת רצון יקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במענה לשאלתו - כל אחד מקיים צדקה רוחנית - על ידי הפצת היהדות, התורה ומצותי'.

בברכה להסתדרות טובה - כולל ועיקר שידוך טוב,

מ. שניאורסאהן