ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסב

ב"ה, י"א מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מוה"ר מענדל שי' קויפמאן

שלום וברכה!

מכתבו בו כותב אודות הכינוס-תורה בביהכ"נ שלו נתקבל באיחור זמן, ומרוב הטרדות נתעכב גם המענה, ואת כת"ר הסליחה.

ות"ח בעד הנחת רוח שגרם לי כת"ר להודיעני על דבר התרוממות הנפש של המשתתפים בהכינוס, הן תלמידי הישיבות והן הבעלי-בתים שי', ואשר מקוים שהכינוס יהי' למסורת שנתית בקהלתו.

וכיון שמעשה הוא העיקר, בודאי תתבטא התרוממות הנפש וההתעוררות בכלל במעשה בפועל, בהוספה בקביעות עתים לתורה, לימוד המביא לידי מעשה קיום המצוות בחיי היום-יום, ובהפצת היהדות האמיתית בכלל, [ובפרט] בקהילתו ובמחנו הט', מחיל אל חיל, לקיים דברי חכמינו ז"ל מעלין בקודש.

ויהי רצון שיקויים בכל או"א מאתנו, בתוככי כלל ישראל, בכל פעולות האמורות, מאמר חכמינו ז"ל: מי שיש לו מנה רוצה מאתים, השיג מאתים רוצה ד' מאות. שאם אפילו בענינים גשמיים כך, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים ונצחיים, עניני תורה ומצותי'.

מצורף בזה העתק מכתב כללי שיש לו שייכות להאמור, ובודאי ימצא בו כת"ר ענין ותועלת.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.


הכינוס-תורה ראה גם אגרת הקודמת.

שמעשה הוא העיקר אבות פ"א מי"ז.

לימוד המביא לידי מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מחיל אל חיל לשון הכתוב – תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

דברי חכמינו ז"ל ברכות כח, א. וש"נ.

מאמר חכמינו ז"ל ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

מכתב כללי דלעיל י'תתכט.