ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסג

ב"ה, י"א מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה משה שי' בימבד

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו משלהי תמוז, שהגיעני באיחור זמן רב.

ויהי רצון שמכאן ולהבא אך טוב יבשר בטוב הנראה והנגלה, ומתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף יוסיף חיל בעניני טוב, עניני תורה ומצוות, וכמאמר חכמינו ז"ל אין טוב אלא תורה. ונוסף על העיקר שהיא חיינו ואורך ימינו ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, הרי זה גם נחת רוח אמיתי לנשמות אשר בעולם האמת, ובנידון זה נשמת בתו חי' רחל עלי' השלום, יבדל לחיים טובים.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות, טובות ופעילות, ולבשורות טובות.


וכמאמר חכמינו ז"ל אבות פ"ו מ"ג.

חיינו ואורך ימינו נוסח ברכת ק"ש של ערבית.

עליהן נאמר אחרי יח, ה.