ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסד

[י"א מנ"א, ה'תשל"ג]

מסכת שבת כנ"ל,

ויהא בהצלחה, והרי כמדובר כ"פ - ה"ז שנה הז' שבת להוי' וכמה מעניני' נכנסים לשנה שלאחרי' הנקראת כולה מוצאי שביעית.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון שאלת ראש הישיבה הרב מרדכי מענטליק, אודות לימוד המסכת, בשנת הלימודים הבאה, בישיבות חב"ד בעולם. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ו ט'תתקמו, ובהנסמן בהערות שם. חכ"ז י'סד.

מסכת שבת כנ"ל כמסופר במכתבו, שכן רוצים הנהלות כמה מהישיבות. ראה גם לעיל שם. חכ"ד אגרת ט'שנא.

ה"ז . . שבת ראה לעיל חכ"ז אגרת י'תעח.

שבת להוי' בהר כה, ב. ד.

מוצאי שביעית ראה מס' שביעית פ"ה מ"א.