ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסט

[ט"ו מנחם-אב, ה'תשל"ג]

כהנ"ל נת' ות"ח, כי הפיקו רצון (אלא שנתארך התור מפני עניני חינוך קייץ – וכו').

ת"ח על הבשו"ט ויה"ר שיקויים בהם: מי שיש לו מנה רוצה כו' ד' מאות.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה צבי מאיר שטיינמץ, מאור לחמשה עשר באב ה'תשל"ג.

כהנ"ל נת' ות"ח: במכתבו: במשך החדשים האחרונים באתי לפני כ"ק אד"ש בכמה מכתבים ודוח"ות – ובתוכם הגשת ספרי החדש – ומכיוון שלא זכיתי לקבל אות לטובה, יש מקום לחשש, כי לא הפיקו רצון מאת כ"ק כו'.

ת"ח על הבשו"ט שבמשך שהותו בשכונת "בל הרבור" פלורידה יסד שיעורי תורה בנגלה ובחסידות בביהכנ"ס דמלון קומודוק, והשנה הוסיף ברכישת ספרים לספרית ביהכנ"ס, ויסד שיעורים חדשים.

מי ... מאות ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.