ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתע

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומית ענף עץ אבות

מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

הנני מקבל, כמובן, פ"ש ממר על ידי ידידינו שי', ובודאי מסרו לו ג"כ הפ"ש מכאן. ועתה נהניתי לקבל הידיעה שיוצא מר למוצא להנפש ולהחליף כח.

ויהי רצון שתהי' בריאותו בשלימות, וידועים דברי המורה הגדול הרמב"ם - היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא.

ויום זה במיוחד מעלה על זכרוני פגישתנו לפני שנים אחדות, ובטח נשאר גם בזכרונו, אז הדפסנו הקונטרס למזכרת הפגישה - שהנני מצרפו בזה לחיזוק וחידוש הענין, והרי בל' רבנו הזקן התורה היא נצחית (תניא ר"פ י"ז), כולל גם - כפשוט - מאמר דא"ח זה.

בכבוד ובהוקרה ובברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות בכל,

מ. שניאורסאהן


מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

הרמב"ם הל' דעות פ"ד ה"א.

פגישתנו במוצש"ק נחמו י"ג מנחם אב ה'תשכ"ו. ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'קצ. ט'רז. חכ"ה ט'תקלד. "נשיא וחסיד" פל"ד (ע' 241 ואילך).

הקונטרס ד"ה נחמו עמי תרכ"ו. סה"מ תרכ"ו - הוצאת תשמ"ט - ע' קצה ואילך.