ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעא

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ה' מנ"א ע"ד הצעת הנכבדות וכו',

בטח החליטו שניהם, הוא וכן המדוברת תי', לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים,

ויהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

כדאי שימשיך בלימודיו (חול) עד שיקבל התעודה וכו', אבל שיקבע עתים לתורה בכל יום.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.