ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעב

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת המכתבים...

בעמדנו ביום אשר "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף - מוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו",

ולימוד התורה (ובפרט - העסק בתורה) וההוספה בו - ה"ה מביא לידי מעשה, קיום המצוות והוספה בזה, כולל גם הוספה באיכות - הידור בקיום המצוות,

והרי זהו גם ענין שהזמ"ג, שנכנסנו לשבע דנחמתא על פורענותא ד"מפני חטאינו גלינו מארצנו כו'" והוספה בביטול הסיבה (חטאינו) מוסיפה בביטול המסובב (גלינו),

וכמודגש גם בזה אשר חז"ל מקשרים יום זה וענינו (הוספה בלימוד התורה בלילות) עם ענין תשעה באב - בנתנם סימן לדבר (אשר סימן בתורה - גם כן תורה והוראה היא): מקומי עד שכבי קומי - פירוש מזמן אמירת קומי רוני בלילה (במגילת איכה) בט' באב ועד זמן אמירת שכבי עד הבוקר (במגילת רות) בשבועות, צריך להיות קומי רוני בלילה - להוסיף בלימוד התורה בלילות,

ולא רק בסימן (לכל הדורות) מודגש הקישור שבין תשעה באב וחמשה עשר באב, אלא גם בקביעות ט"ו באב ליו"ט בפעם הראשונה, שהי' זה בשנת הארבעים לדור המדבר, שכשראו את הלבנה במילואה בט"ו באב - ידעו שבטלה הגזרה דמתי מדבר שנגזרה בבכי' הראשונה של תשעה באב, וקבעוהו יום-טוב כמסופר במדרש,

ומרומז הנ"ל (דמכאן ואילך - מוסיף) גם בזה, שהרי ישראל מונין ללבנה, שאחד הטעמים בזה הוא שדברי ימי ישראל הם עליות וירידות בדוגמת הלבנה ועתידים להתחדש כמותה, וכד קיימא סיהרא באשלמותא בט"ו בחדש, שאז אור הלבנה במילואו ובשלימותו, ובפרט בט"ו באב - שבא אחרי ירידת פלאים דתשעה באב -

שלכן לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים -

ה"ז מרמז ומדגיש מילוי ושלימות חיי כאו"א מישראל בתורה אור ונר מצוה הבא ע"י התורה,

ולפום צערא (דט' באב) אגרא - הוספת ועליית פלאים.

ויה"ר אשר ביום זה דחמשה עשר באב ו"מכאן ואילך" - ובפרט בשנה זו, שנת השבע, שבת לה', והכנה לשנת וענין הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' למען ישמעו גו' את כל דברי התורה הזאת - יתעורר כל או"א מאתנו בתוככי כל ישראל להוסיף בתורה ובמצוות, הן בנוגע לעצמו והן בהשפעה על זולתו.

וע"י הוספת אור בחושך הלילה והגלות (הנקרא לילה) - אשר אפילו מעט אור דוחה הרבה חושך - עאכו"כ הוספה באור, אור במילואו -

נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד: קץ שם לחושך ולילה כיום יאיר,

בגאולתנו האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו מאפילה לאור גדול.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

***

מאשר הנני קבלת המכתבים והדו"ח ות"ח.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה בביסוס נה"ח והתפשטותה בגו"ר גם יחד ובקרוב ממש.

***

מאשר הנני קבלת המכתבים והמצו"ב ות"ח.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ומתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.

מכאן . . חייו: תענית בסופה ובפרש"י שם (בפרש"י בע"י: מוסיף הקב"ה שנים על שנותיו).

העסק בתורה: ראה ב"ח לטואו"ח סמ"ז ד"ה ונוסחא. ד"ה הסכת תרצ"ג (בס' הקונטרסים ח"א).

תשעה באב: להעיר מלקוטי לוי יצחק אגרות ע' תי.

בנתנם סימן: ב"ח לטואו"ח סרל"ח: האחרונים קבלו לומר כו' מקומי כו'. ובמג"א שם משמע שעפ"ז צ"ל מט' באב כפשטות ל' הב"ח. ואולי י"ל דלא פליגי ומוסיפים על הש"ס - וע"ד (ולא ממש) שמטעם דבטלה גזירת מדבר קבעו יו"ט ליום שנתברר (דבטלה בט' באב שלפניו. וראה מת"כ באיכ"ר פתיחה לג). כך בהטעם בנדו"ז דלילות ארוכים קבעוהו לחצי אב (סיום ה)קייץ - ב"מ קו, ב.

קומי . . שכבי: איכה (ב, יט). רות (ג, יג). וראה תמיד ספ"ד.

כמסופר במדרש: איכ"ר פתיחה לג. ירוש' סוף תענית - הובאו ברש"י ותוס' תענית שם.

ישראל מונין ללבנה, שאחד הטעמים: סוכה כט, א. שמו"ר (פט"ו, כו): החדש הזה לכם הה"ד יפרח בימיו צדיק גו'. זח"ב פה, א.

ובפרט בט"ו באב . . שלכן: ראה ד"ה נחמו, תרכ"ו. נחמו, עת"ר (ברוקלין, תשכ"ו).

ירידת פלאים . . ועליית פלאים: ראה רשימות הצ"צ איכה (א, ט) ע' עד-עה.

כחמשה . . הכיפורים: ראה רשימות הנ"ל ע' מד.

שבת לה': בנוגע לט"ב - להעיר דנדחה כשחל בשבת ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה (מגילה ה, ב).

הקהל . . הזאת: וילך לא, יב. ברמב"ם סוף הל' חגיגה: אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע (הקריאה בהקהל) בכוונה גדולה יתרה. - שמזה הוראה להכנה שלהם ג"כ.

והגלות (הנקרא לילה): להעיר משהש"ר רפ"ג: לילן של מצרים כו' בבל כו' מדי כו' יון כו' אדום כו' שישנתי לי מן התורה ומן המצוות כו'. וראה ירוש' תענית פ"א סה"א. תו"א שמות (נד, א). ובכ"מ. ולהעיר מלק"א להה"מ ד"ה מה כו' הקב"ה (ז, ב (קה"ת תשל"ג)).

קץ שם לחושך: ראה שערי אורה ע' קעב ואילך.

ולילה כיום יאיר: ע"פ תורת הבעש"ט עה"פ ואנכי הסתר אסתיר (דמ"א ליקוטים צו) שמוסתר שזוהי הסתרה - י"ל שתיקונו ולמעליותא זהו קצה השני - לילה כיום יאיר.

מאפילה לאור גדול: פסחים (קטז, ב). וי"ל אפלה למטה מחשך (זח"ב רסח, ב) ולכן הפכו אור גדול. ובסי' האריז"ל (קול יעקב): הארת ע"ק (בהגדה שם - בפי' אור גדול).


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 206 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

ולימוד . . מעשה קידושין מ, ב. וש"נ.

בס' הקונטרסים ח"א רנז, ב ואילך.

שבע דנחמתא ראה תוס' מגילה לא, ב ד"ה ראש חודש (בתחילתו). טושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ח.

מפני . . מארצנו נוסח תפלת מוסף דיו"ט.

אשר סימן ראה גם סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 21, וש"נ.

(במגילת רות) בשבועות ראה שו"ע אדה"ז סתצ"ד סי"ג. וש"נ.

יפרח בימיו צדיק גו' תהלים עב, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

ועתידים להתחדש כמותה ברכת קידוש לבנה, מסנהדרין מב, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הט"ז.

ד"ה נחמו תרכ"ו סה"מ תרכ"ו - הוצאת תשמ"ט - ע' קצה ואילך.

נחמו, עת"ר: סה"מ עת"ר ע' ריח ואילך.

רשימות הצ"צ איכה נדפס גם באוה"ת נ"ך ח"ב ע' א'סג-ד.

ראה רשימות הנ"ל שם ע' א'נז-ח.

לא היו . . הכפורים תענית כו, ב (במשנה).

בתורה . . מצוה ע"פ משלי ו, כג.

ולפום . . אגרא אבות פ"ה מכ"א.

שבת לה' בהר כה, ב. ד.

מעט . . חושך תניא פי"ב (יז, א).

קץ שם לחושך איוב כח, ג.

ולילה כיום יאיר תהלים קלט, יב.

ואנכי הסתר אסתיר: וילך לא, יח.

דמ"א: = דגל מחנה אפרים. וראה גם כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט), הוספות סמ"ב, וש"נ.

מאשר . . ממש קטע זה לועד נחלת הר חב"ד. נדפס ב"כפר חב"ד" גליון 846 ע' 30. "מקדש מלך" ח"ג ע' רפד.

מאשר . . וט"ל קטע זה למו"ה חיים יהודה פלדי. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'קיט (ע' קטז), ובהנסמן בהערות שם

בעבוה"ק בביטול חוק "מיהו יהודי".