ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעד

ב"ה, אחרי חמשה עשר באב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבה נתקבל, והשי"ת ימלא משאלות לבבה לטובה.

ובבואינו מיום, אשר על פי דברי חכמינו זכרונם לברכה, יש לו משמעות מיוחדת לבנות ישראל, ובפרט בנוגע להכנה לחיי משפחה, הנהגת הבית וכו', וכספור חכמינו במשנתם: אשר ביום חמשה עשר באב "בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות כו'. אשה יראת ה' היא תתהלל" (סוף מס' תענית, ראה שם בארוכה).

הרי ככל ענין וענין שבתורה, יש בזה הוראה כללית לכל בת ישראל ולכל הדורות, וכמובן גם לכל אחת מנשי ישראל הנשואות ואם לבנות, להשתדל ככל האפשרי בחינוך עצמה, בחינוך הבנות, על טהרת הקודש ויראת השם,

להיות כל בת ישראל ראוי' לתואר "עקרת הבית", שהוא זכות ואחריות מאין כמותן. והיסוד והעיקר בזה הוא: אשה יראת ה' היא תתהלל.

והרי ככל הענינים שבתורה, הנקראת תורת חסד ותורת חיים - הוראה בחיים, חיי יום-יום - הרי זה ממשיך חסדי ה' בזה הענין ובכלל - בהמצטרך.

ועוד וגם זה עיקר, כיון שהתורה היא תורת חסד, מובן גם כן שכל מה שדורשת וכל אחריות שמעמיסה, כולל האמור, ניתן מקודם לזה הכוח והעוז להוציא המשימה והאחריות בפועל במילואן ומתוך שמחה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור, כולל בשורות טובות בתוכן מכתבה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


אשה . . תתהלל משלי לא, ל.

"עקרת הבית" ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתעא, ושם ע' תתנח ואילך.

תורת . . הוראה ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.

ניתן מקודם ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. במדב"ר פי"ב, ג. תנחומא נשא יא.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.