ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפ

ב"ה, מוצש"ק כ' מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבת אהלי"י ליובאַוויטש

הלומדים שחיטת גסות

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם בקשת ברכה פ"נ, ובעת רצון יעלה ויבוא זכרונם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה.

ובודאי ידוע להם המובא בפוסקים, ובפרט מרבותינו נשיאינו שהיו גם פוסקים בנגלה דתורה (וכמו שרואים משו"ע רבנו הזקן ושו"ת רבנו הצ"צ) וגם פוסקים בנסתר דתורה, שהשוחט צריך להיות ירא שמים ביותר וביותר, וכיון שמעמיסים מלמעלה אחריות הרי זה גופא הוכחה שניתנו הכוחות לזה, ומובן אשר כגודל האחריות גודל הזכות.

ויהי רצון שיקויים בכל אחד ואחד מהם "אין ושחט אלא ומשך", גם על פי הפירוש בתורת החסידות - למשוך את נפש הבהמית ולהעלותה, עד שיתאים לה הכתוב רוח האדם היא העולה למעלה, וכמבואר ענין המשיכה במאמרי דא"ח על הכתוב משכני אחריך נרוצה, ועייג"כ ספר המצוות להצ"צ, ד' ל"ז.

והרי מתקרבים אנו לחודש אלו"ל הוא חודש הרחמים.

בברכה לעלי' מעלה מעלה בלימוד התורה ובקיום מצותי' בהידור ולבשורות טובות בכל האמור.


תלמידי ... גסות בקסבלנקה, מרוקו.

המובא בפוסקים, ובפרט מרבותינו שו"ע אדה"ז יו"ד סי' א ס"ק ב, וש"נ. שו"ת צמח צדק יו"ד סי' יב.

וכיון שמעמיסים . . שניתנו הכוחות ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. במדב"ר פי"ב, ג. תנחומא נשא יא.

אין ושחט אלא ומשך חולין ל, ב.

הפירוש בתורת החסידות ראה לעיל ח"כ אגרת ז'תנ, ובהנסמן בהערות שם. חכ"א ז'תתקכג.

רוח האדם . . למעלה קהלת ג, כא.

במאמרי דא"ח ראה אוה"ת שה"ש כרך ב ע' נז ואילך. וראה גם לקו"ת עקב טז, ד.

על הכתוב שה"ש א, ד.