ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפא

ב"ה, כ"ב מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל התלמידים ואל התלמידות

שהשתתפו במבצע הצדקה במלבוירן והמדינה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר השתתפותם בפועל במבצע הצדקה, בשמחה ובזריזות, כיאות למצוה יקרה זו, ובפרט שנועדה לחינוך על טהרת הקודש של בני ובנות ישראל הנצרכים לעזרה בזה.

ויהי רצון שזכות גדולה זו תעמוד לכל אחד ואחת מהם, להתברך מהשם יתברך מקור הברכות, אשר כל ברכותיו של הקב"ה הן צדקה וחסד תמיד כל הימים.

וכיון שמדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה כמה פעמים ככה, יתברכו כל אחד ואחת מהם בשפע ברכות מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, בכל המצטרך, ובפרט בהצלחה בלימוד תורתנו הקדושה בתוספת שקידה והתמדה ובקיום מצותי' בהידור, ויהי' כל אחד ואחת מהם מקור לא אכזב של נחת אמיתי, לגאון ולתפארת, להוריהם ומוריהם ומוסדות חינוכם ולכל בית ישראל.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.


במבצע הצדקה ראה לעיל אגרת י'תתל, וש"נ.

מדה כנגד מדה סנהדרין צ, סע"א.

כמה פעמים ככה ראה סוטה יא, א ובתוס' שם ד"ה מרים (מתוספתא). סנהדרין ק, ריש ע"ב. פרש"י עה"פ תשא לד, ז. ועוד.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.