ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפה

ב"ה, כ"ה מנ"א ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום י"ז מנ"א (15.8.73)

- אין צורך כלל לדבר אתי פנים אל פנים,

ובמילא אין כדאית כלל נסיעתה לכאן ובפרט שנמצאת בארצנו הקדושה ואין לצאת ממנה (לבד לסיבות מוכרחות וכו').

בברכה להסתדרות טובה.


ואין לצאת ממנה רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ט. וראה גם לעיל אגרת י'תתכט, ובהנסמן בהערות שם.