ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפט

ב"ה, ב' דר"ח אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ

מו"ה ישראל מלך וזוג' מרים, שיחיו

שמרלינג

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הבשורה טובה, אשר בניהם וצאצאיהם שיחיו מתכוננים לציין באופן המתאים את יובל חתונתם.

ובודאי כמו בכל ענינים כגון דא, תהי' זו הזדמנות ושעת כושר להתחזקות בכל עניני טוב וקדושה, ומסורת אבות, חדורים אור וחיות חסידותיים, בכל בני המשפחה והמשתתפים במסיבה זו.

והשי"ת יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים, וזכות השפעתם בדוגמא חי' ובדברים היוצאים מן הלב, לעודד כל בני המשפחה ללכת מחיל אל חיל בכל עניני התורה והמצוות, תוסיף בברכת ה' להם בכל עניניהם, כולל והוא עיקר - נחת אמתי תור[תי] וחסידותי מכל יוצאי חלציהם שי'.

והרי הימים ימי סגולה, חודש אלול, חודש הרחמים, וכידוע מביאור אדמו"ר הזקן בענין סגולת ויוקר ימים אלה על פי המשל הידוע מ"מלך בשדה", בספרו לקוטי תורה, ד"ה אני לדודי ודודי לי.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.


בדברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

ללכת מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

לקוטי תורה פר' ראה לב, ב.