ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצ

[א' אלול, ה'תשל"ג]

הרי אין שאלה?!

ות"ח ת"ח ודבר בעתו וכו'.

תו"מ, שביעית וכו'?

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה משה שלמה סלונים, מא' אלול ה'תשל"ג, אודות בואו לארה"ב לצורך גיוס כספים ל"רשת אהלי יוסף יצחק", ומחכה לתשובה.

ות"ח ת"ח על מסירת פמוט שירש מאביו, ולפי מסורת המשפחתית מיוחס לכ"ק אדמו"ר הזקן.

תו"מ, שביעית וכו' בקבוק משקה שהביא מארה"ק.