ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצה

[ה' אלול, ה'תשל"ג]

פשוט שאין לקבלם – כי זהו נוגע לכל המוסדות: קיומם או שיהפך כאו"א מהם לנכס של יחיד שיעשה בו כרצונו – ואין דן יחידי אלא הקב"ה. ובשר ודם הנוהג ככה – סו"ס מהרס המוסד, היל"ת.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה אפרים וואלף, מה' אלול ה'תשל"ג, אודות תנאים שהציב א' העובדים. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תתנח, ובהנסמן בהערות שם.

ואין דן יחידי אלא הקב"ה אבות פ"ד מ"ח. וראה גם לעיל אגרת י'תתיא.