ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצח

[י"ב אלול, ה'תשל"ג]

במענה להנ"ל: כל ענין של הרחבה כדאי הוא וגם נחוץ (בנוגע למקום הלימוד, הדירה וכו').

איזה בית וכו' מתאים יותר - בהתייעצות עם מבינים בכיו"ב (וכדאי שיראו את הבית בעצמם ותהי' חוו"ד מבוססת יותר).

עד"ז צ"ל גם בנוגע לכללות ה"שטעל" של המוסד בכמות ובאיכות,

כן להתענין - שיהי' מוכר ע"י המוסדות הרשמיים (בנוגע לקרעדיטס פרוגרם וכו').

בטח בכו"כ מהנ"ל - כבר נסללה הדרך ע"י "הדר התורה", ואפשר ללמוד מנסיון שלהם (ואולי גם מהקשרים).

באם הקשר עם הררי"י שי' העכט בקייץ (במחנות) הצליח - אולי כדאי להוסיף בזה - בפרט בנוגע להחלק דהכנסות והרשמיות - (שבטח יש ענינים (הוצאות) שהם בבחי' "נר לאחד נר למאה"), ההשתדלות ע"ד שפעל ב"הדר התורה" וכו', פרסומת וכו'.

להתבונן (בקשר עם וא"ו תשרי הבע"ל), ע"ד תכנית וקאַמפּיין בנוגע לרוחניות או לגשמיות או לשניהם, לחפש מומחה שיתעסק בזה (בהבאת התכנית לפועל ואולי גם בעריכתה) - שיכול למצוא בזה אפשריות הכי גדולות בגו"ר גם יחד, ועד כ"כ - שכדאי ללוות ממון על הוצאות ארגון דהנ"ל, שבודאי ישתלם. וק"ל.

מפני הריבוי שבהנ"ל - אולי כדאי שתצטרף אלי' עוד מהשייכים ומבינים בכיו"ב, ונאמר: ותשועה ברוב יועץ.

אזכיר עה"צ.


מהעתקה.

במענה: להנהלת "מכון חנה" בשכונת קראון הייטס.

נר . . למאה שבת קכב, א.

וא"ו תשרי יארצייט הרבנית חנה, אם כ"ק אדמו"ר, שעל שמה נתייסד המכון חנה.

ונאמר משלי יא, יד. כד, ו.