ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקא

ב"ה, י"ג אלול תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ... שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תחי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

במענה לשאלותיו:

א) פשוט שככל שיאריך זמן לימודו תורה בכולל (באהקת"ו, או בחו"ל, שע"פ כתבו יסכימו ע"ז המחותנים שי' בקל יותר) – ה"ז משובח. עכ"פ – כלשון רבנו הזקן בהל' ת"ת: ב-ג שנים מעת החתונה.

ב) גם לאחר זה – צ"ל קביעות עתים בתורה בחברותא – ולכן לדור בעיר שיש שם אפשריות זו.

ג) ענין דפרנסה – בהתייעצות עם ידיד מבין בכיוצא בזה.

בברכת כוח"ט.