ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקב

ב"ה, חמשה עשר באלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור

מוהר"ר ברוך גרשון נ"י ס"ט

רב דק"ק מדריד יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש והידיעות ממנו על ידי ידידנו העסקן בעל מרץ ורב פעלים מר אברהם יצחק שי' גליק.

ומצו"ב העתק המענה שלי ע"ש הקהלה, שבו נכללו ג"כ כמה ממחשבותי בנוגע להתקנות בכלל ובנוגע לחינוך בפרט.

וכיון שהכתירו חכמינו ז"ל רב ישראל בתואר "מרא דאתרא", יהי רצון שינצל מרות זו שלו במדה המלאה בכיוון האמור, וזכות הרבים מסייעתו.

ותקותי חזקה אשר יוסיף כת"ר בכל הפעולות לביסוס היהדות האמיתית במחנו הט', הלוך ומוסיף, שנוסף על העיקר - מעלין בקודש - הרי זהו ג"כ הדרך להרחבת הצינורות לקבלת ברכות השם יתברך ויתעלה בכל המצטרך לו ולבני ביתו ולכל בני עדתו שיחיו, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מוה"ר ברוך גרשון אגרת נוספת אליו - לעיל אגרת י'תשכח.

הפ"ש . . גליק ראה גם לעיל אגרת י'תשנד.

מרא דאתרא ראה לעיל חי"א אגרת ג'תנ, ובהנסמן בהערות שם. חי"ד ד'תתיח. חי"ז ו'רלב. חי"ח ו'תשפד.

מעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ.