ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקג

ב"ה, ט"ו אלול תשל"ג

ברוקלין

מרת שיינא מאטלא תחי'

ברכה ושלום!

עס איז מיר אָנגעקומען די ידיעה אַז איר האָט זיך אַריינגעקליבן אין אַ נייע דירה,

זאָל דער אויבערשטער געבן אַז עס זאָל זיין משנה מקום משנה מזל (געענדערט דעם פּלאַץ ווערט געענדערט דער מזל) צו גוטן און צו ברכה סיי בגשמיות סיי ברוחניות.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה.

דאָס בייגעלייגטע איז בשייכות צו די פריערדיגע – פון דעם שווער'ס זכרון צדיק לברכה אַ קאַסע,

און פאַרניצען עס געזונטערהייט אויף גוטע זאַכן.


מרת שיינא מאטלא ראזין, לאנג ביטש.

משנה מקום  משנה מזל ראה ר"ה טז, ב. ב"מ עה, סע"ב ובחדא"ג מהרש"א שם. שו"ת יהודה יעלה ח"ב חו"מ סו"ס קכג.