ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקה

[ט"ו אלול ה'תשל"ג]

ת"ח על בשורות טובות מהתחלת הלימודים.

ויה"ר שתהא בשעטו"מ ולהמשיך ההצלחה בכל השנה כולה.

והרי עת רצון היא והמלך בשדה ומקבל פני כאו"א בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

שמזה גם מובן שהמלך מצפה כביכול שיקבלו פניו שזה גופא נתינת כח מהמלך ע"ז.

ויכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה כאו"א מהתלמידים, והמורים, מההנהלה ומשפחותיהם – שליט"א

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה ב"התקשרות" גליון נח ע' 13. נשלחה למוסדות שהודיעו על פתיחת שנת הלימודים החדשה.

והמלך בשדה לקו"ת ראה לב, ב.

נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.