ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקו

ב"ה, אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל המעונינים

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה לכמה שואלים, למנהלי מוסדות, מורים ומורות ותלמידים ותלמידות, שיחיו, האם לבקר כאן בחודש תשרי הבע"ל, אף שהבא לקמן מובן מעצמו, אבל כיון שאמרו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, קבלנו הוראה מכ"ק אדמו"ר שליט"א לענות להשואלים כדלהלן:

א. בנוגע לחברי הנהלת מוסדות, מורים ומורות וכיו"ב, מובן שצריך להיזהר מלגרום גרעון בעניני המוסד וכו'. וכיון שאדם קרוב אצל עצמו, צריכה להיות התייעצות חברי ההנהלה ולעשות כדעת הרוב הלבקר, מתי, או לא לבקר עתה.

ב. על דרך זה בנוגע לתלמידים ותלמידות, עליהם להסביר ענינם לפני הנהלת הישיבה, הבי"ס וכו', ולעשות כהוראתם.

בטח ימסרו האמור להשואלים שכבר שאלו, או שישאלו, נידון האמור, ותודה על הטרחה בזה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

ש.מ. סימפסון

מזכיר


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רד.

שאמרו חכמינו ז"ל מכות כג, א.

אדם קרוב אצל עצמו סנהדרין ט, ב.

ברשימות הר"א וואלף (הוראה שע"י הרב חדקוב): בענין הנוסעים לחודש תשרי, תלמידים ותלמידות באם נוסעים רק לחודש תשרי צריכים רשות מההנהלה במקום, באם נוסעים ליותר צריכים כנהוג לפני זה רשות מב' ההנהלות. בענין מורים ומורות הדבר תלוי לפי הנהלת המוסדות שלא יזיק ללימודים אבל אין לעשות קשיים מיותרים.