ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקח

ב"ה, ערש"ק ח"י אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

חברי הכולל אשר בעיר הקדש צפת תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר יסוד הכולל בעיה"ק צפת והתחלת הלימודים בו.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכלל, ובמיוחד - להחזיר עטרה ליושנה, הישוב החב"די בצפת על כל פרטיו, בית הכנסת ובית המדרש וכו',

ובגדול לימוד שמביא לידי מעשה, מעשים בחיי יום יום מיוסדים על הוראת תורתנו תורת חיים - כל מעשיך לשם שמים, ומדרגה לדרגה - בכל דרכיך דעהו.

וגדול זכותם וזכות כל אלה המסייעים בידם, ועל אחת כמה וכמה - אלה שיצטרפו להם בעבודת הקודש האמורה, לתהילה ולשם ולתפארת עם כל הפירושים, ומיוסד על פירוש רבנו הזקן, חב"ד, וכהקדמת הכתוב לפני זה: ולתתך עליון על כל וכו' שלא יהי' מונע מבית ומחוץ ולהיות מאיר בך חכמתו ובינתו של א"ס ב"ה וזהו לתהלה ולשם ותפארת כו' (לקו"ת דשבוע זה, פ' תבוא אל הארץ גו' וירשת וישבת בה, בסוף וחותם ד"ה היום הזה הוי' אלקים מצוך גו' את הוי' האמרת היום וגו' והוי' האמירך היום וגו').

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בקרוב בכ"ז, ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן


ברשימות הר"א וואלף, ב' מנ"א (הוראה שע"י הרב חדקוב): הערב מגיע לארה"ק שליחו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לצפת ר' לייב שי' קפלן, הוא נאמן לזה, וע"י נסיעתו רוצה לחסוך מאנ"ש דארה"ק. המטרה לעשות שם נחה"ח מספר 2, המקום נמצא ע"י מירון ויש שם תפקידים מיוחדים, להתחיל עם ביהכנ"ס חב"ד, כולל, כ"ק אדמו"ר שליט"א מזרז שעוד בשנת תשל"ג יתפללו בביהכנ"ס חב"ד בצפת. יש עליו עומס גדול, והוא צריך לקבל סיוע מכולם, להכירו עם אנשים וכו'.

ובגדול . . מעשה קידושין מ, ב. וש"נ.

כל . . שמים אבות פ"ב מי"ב.

ומדרגא לדרגא ראה לקו"ש ח"ג ע' 907 ואילך. שם ס"ע 931 ואילך. ובכ"מ.

בכל דרכיך דעהו משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב.

לתהילה ולשם ולתפארת תבוא כו, יט.

לקו"ת מב, ב.

היום . . היום שם, טז-יח.