ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקי

ב"ה, בתר שבתא דח"י אלול, שנת השבע, ה'תשל"ג.

ברוקלין, נ.י.

כבוד עסקני החינוך הכשר אשר בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

אחד"ש וברכה!

בקשתי רבה בזה והצעתי

- בקשר לימי רצון ורחמים אלה

ומיוסד על דברי חז"ל בגודל הענין של הבל תשב"ר שהעולם מתקיים בשבילו,

שבאחד מימי הסליחות (באם אפשר ביום הראשון) - לכנס בנים ובנות שלפני בר (בת) מצוה ולהשתדל ובמרץ שיגדל המספר ככל האפשרי,

להסבירם - לפי הבנתם - שזהו (תחלת) השבוע דראש השנה וזמן דהכנה מתאימה לר"ה,

(שאז כאו"א מקבל עליו מלכות השם על כל השנה לשמור מצותיו וכו'

והשם מברך את כל בנ"י בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה).

ובפרט שזמן סגולה הוא וכביאור אדמו"ר הזקן שבימים אלה הקב"ה הוא, כביכול, כמשל המלך שנמצא בשדה שאז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות.

ולכן מבקשים את כאו"א מהמשתתפים בכנס זה לומר ביחד ובחַיות:

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב.

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

אבינו מלכנו אבינו אתה. אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו רחם עלינו. אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו.

אח"כ יבאר כאו"א מהמכנסים בכתתו (או אחד בקול רם לכולם):

אמר הבעש"ט: יעדער איד קומט אויף דעם עולם הזה החומרי מיט אַ געוויסע שליחות פון תורה אור, תורה ליכט, און מיט אָט דער שליחות פון תורה ומצות גייט ער אום און פאָרט אַרום, הן באַ זיך אין שטאָט און הן וואוהין און באַ וואָס פאַר אַ געלעגענהייט ער פאָרט.

ומאחלים לכאו"א שימלאו שליחות זו בעתה ובזמנה ובהצלחה;

ושיתברכו בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ובקשתי כפולה אשר אח"כ יתנו לכאו"א ב' מטבעות, א' מתנה ממני - בהצעתי (אבל לא תנאי) שהם יתנוה לצדקה; וא' - בבקשה שלי שימסרוה בתור שלוחי לצדקה.

בכבוד ובתודה רבה ונפשית על כהנ"ל ובברכת הצלחה בכהנ"ל ולבשו"ט בזה ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

וטוב ונכון - לעשות גם באחד מימי עשי"ת ככל הנ"ל,

אלא שבמקום הענין דמלך בשדה - להסבירם

שעל ימים אלה נאמר: דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב וכביאור אדמו"ר הזקן בזה שאז הוא כמשל קירוב המאור אל הניצוץ - נפש האלקית אשר בכל אחד ואחת מבני ישראל.


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 265 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת. "היכל מנחם" ח"א ע' קסב ואילך.

ימי רצון ראה פרש"י תשא לג, יא. עקב ט, י. י, י. טושו"ע או"ח סתקפ"א.

דברי חז"ל שבת קיט, סע"ב. וראה גם לעיל אגרת י'תתכט, וש"נ.

וכביאור אדמו"ר הזקן לקו"ת ראה לב, ב.

תורה . . יעקב ברכה לג, ד.

שמע . . אחד ואתחנן ו, ד.

ברוך . . ועד פסחים נו, א. ב"ר פצ"ח, ג.

אבינו מלכנו . . והושיענו נוסח "אבינו מלכנו" הקצר שבתחנון.

אמר הבעש"ט כתר שם טוב הוספות סקל"א. וש"נ.

נאמר ראה השנה יח, א. וש"נ.

דרשו . . קרוב ישעי' נה, ו.

וכביאור אדמו"ר הזקן ראה דרך חיים יג, רע"ד. כא, סע"ב. ובכ"מ.