ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיב

ב"ה, כ' אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

כבוד הבאים על החתום בהצעה אודות ההו"ל של ספר תניא קדישא בצירוף פירוש מקיף וציונים לדברי רבותינו הק' וכו' - שליט"א

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם הצעה האמורה, וכיון שלא הי' בידי דבר ממשי להשיב נתעכב המענה.

ועל של עתה באתי, בראותי אשר התכנית במילואה אין הזמן גרמא לכך מפני רוב הטרדות וכו' להביאה בפועל, שלכן מהנכון וכו' לעשות התחלה מעין זו, וזה עתה יצא ראשונה תניא פרק א' עם [מ] וכו', המצורף בזה.

ויש לומר השגחה פרטית בדבר, דבר בעתו, על פי הידוע אשר ג' פרקים הראשונים שבתניא הם מאמרי (או תוכן מאמרי) אדמו"ר הזקן להולדתו של אדמו"ר הצ"צ שהי' זה ערב ראש השנה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ויהי רצון שבקרוב ממש יקויים ככל הדרוש יפוצו המעינות חוצה וקאתי מר דא מלכא משיחא.


תניא פרק א' עם מ"מ בצירוף מראי מקומות, לקוט פירושים, שינויי נוסחאות. נלקט ע"י ה"ר אהרן חיטריק (קה"ת תשל"ג).

הידוע היום יום לו' אד"ש.

הולדתו של אדמו"ר הצ"צ . . ערב ראש השנה היום יום לכ"ט אלול.

יפוצו ... משיחא אגרת הבעש"ט בכתר שם טוב בתחלתו ובכ"מ.