ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיג

ב"ה, כ' אלול תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מער"ח אלול ע"ד הצעת הנכבדות וכו'.

בודאי החליטו שניהם הוא וכן המדוברת תי' לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים.

יהי רצון שתהא בשעה טובהומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

במענה לשאלותיו:

א) בעתיד הקרוב עכ"פ (שנים אחדות) – כדאי שידורו באהקת"ו.

ב) מקום מגורים – פשוט שצ"ל בשכונת שומרי תומ"צ ויר"ש.

ג) פרנסתו – קדימה לחינוך.

ד) ידועה דעתי – שכל המקצר בהזמן שבין החלטה לשידוך והחתונה – הרי זה משובח. ומכמה טעמים.


מצילום כתי"ק, על העתק המזכירות.

ידועה דעתי ראה גם לעיל אגרת י'תתפח, ובהנסמן בהערות שם.