ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיז

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דב שי'

תת אלוף תמרי

שלום וברכה!

ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק העביר אלי פ"ש וכן בקשת ברכה, פ"נ, לשנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה.

והנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ועל ידו לכל אנשי צה"ל אשר תחת פיקודו, שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, ובמיוחד שיצליחו השם יתברך, שומר ישראל, בתפקידו הכי אחראי, ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד המקווה וישכון ישראל בטח גו', ונתתי שלום בארץ גו' – ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בכבוד ובברכה.


מכתב בנוסח דומה נשלח גם למר רחבעם עמיקם, אלוף זאבי.

שומר ישראל תהלים קכא, ד.

היעוד המקווה ברכה לג, כח.

ונתתי שלום בארץ בחקותי כו, ו.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.