ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכד

[שלהי אלול, ה'תשל"ג]

ת"ח ת"ח על כהנ"ל. וע"פ משנ"ת בכ"מ בתוה"ק - מובן גודל הנח"ר למעלה, ובמיוחד שהמלך מסיים עתה שהותו בשדה ומחר יהי' במצב ד"ובלכתו העירה" ובמילא נעשה סה"כ מי הם שעליהם נאמר "ה"ה הולכים אחריו",

ויה"ר שכאו"א ימשיכו בכהנ"ל (קו הצדקה) וכן בתורה (כמשנ"ת בהנמשל בלקו"ת) ויוסיפו ומתוך שמחה וטוב לבב ויכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה.

אזכיר על הציון.


מהעתקה.

ת"ח ת"ח: על נתינה למגבית ח"י אלול.

שהמלך מסיים לקו"ת ראה לב, ב.