ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכה

ב"ה, ערב ראש השנה, ה'תשל"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי הפ"ש בקיצור והפתקא שייקרא על הציון.

וזכות הצדקה, ומצו"ב הקבלה, יעמוד לו ולכל שכותב אודותם להמצטרך להם.

מסתם קיבל שני מכתבי הקודמים, ואכפול ברכתי למר ולכל אשר לו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בהוקרה ובכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. הרבה שמחתי להידיעה מהאורחים - שיש הטבה ניכרת במצב בריאות זוג' שתליט"א.

נ.ב.ב. מפני סיבות נתעכב המשלוח, וכיון ששלחתי למר מכתבי לראש השנה - ארשה לעצמי לצרף בזה גם מכתבי השני, המשך להנ"ל.


מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי הקודמים: דלעיל י'תתע. י'תתקיא.

מכתבי השני מיום ו' תשרי ה'תשל"ד.