ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכו

ב"ה, ערב ראש השנה, ה'תשל"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר בנימין שי'

אלוף תלם

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש, וכן הפ"נ, בקשת ברכה עבורו ועבור בני משפחתו שיחיו, שייקרא על הציון בעת רצון.

והנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ועל ידו לכל אנשי צה"ל אשר תחת פיקודו, שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות,

ובמיוחד שיצליחו ה', הנותן בים דרך, בתפקידו הכי אחראי, ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד וירד מים עד ים גו' לפניו יכרעו ציים וגו' ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

בכבוד ובברכה.


הנותן בים דרך ישעי' מג, טז.

תפקידו בחיל הים.

היעוד תהלים עב, ח (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

ה' עוז . . בשלום תהלים כט, יא.