ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלד

[ה'תשל"ג]

בכדי להצליח באיזה ענין שיהי' צ"ל self respect וכן צ"ל יחס של respect מצד האנשים שההצלחה תלוי' בהם, שצריכים לעזור בזה. עאכו"כ שכ"ז מוכרח בעולם של business שהחאראקטער של האדם נוגע ביותר.

הכל יודעים שהוא באמצע לימודיו לקבלת PhD.

באם, ח"ו, יעזוב לימוד זה עתה - יתפרש הדבר ע"י כו"כ אנשים (שיאמרו זה גם לחותנו שי' ולזוג' תי' וכו') - שאין לו מרץ להשתדל בענין הדורש יגיעה, מתחיל שאינו גומר. אינו מתבייש שידעו הכל עד"ז כי אין לו self respect, וכיון שמצא "הצעה תירוץ" - להכנס לעסק חותנו עזב הכל ובלבד להפטר מיגיעה הנ"ל וכו'. ולכן מוכרח - שימשיך בלימודיו עד שיקבל הPhD. ואח"כ - באם ירצה להכנס לעסק חותנו - ידבר אז עד"ז עם חותנו.

לבוא לכאן לדבר אתי עתה עד"ז פא"פ –

1) אין תועלת כי דעתי ברורה כנ"ל.

2) חשש להיזק - כי טוב יותר שמעצמו יחליט כנ"ל ולא שיאמרו הבריות - שהוא רצה לעזוב באמצע אלא שאני לחצתי עליו שלא יעשה כן. וק"ל.


self respect כבוד עצמי.

business עסקים.

שהחאראקטער שהתכונות.

PhD דוקטורט.