ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלח

[ה'תשל"ג]

כנראה הייתה הנהגתם שלא כדבעי בעניני טהרת המשפחה - ובמילא ניזוקו שניהם -

ואולי יכירו זה (ע"י הסברת אחרים, ואולי גם מעצמם) - ובמילא ידעו שרק זה הסיבה לשינוי היחסים ביניהם - ולא פירוד וכו'. יתקן ויהי' בתשובה על חטאו, און פון השם אַנטלויפט מען ניט, כ"א דוקא הנהגה מדויקת בחיי נישואין שלהם מכאן ולהבא וק"ל.

השמות, ואזכיר עה"צ.


ניזוקו בשלום בית.