ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמ

[ה'תשל"ג]

אותו המענה לכאו"א שי'.

כמש"כ בעבר – שגדול השלום בכלל ובפרט בין איש לאשתו, וגם בעניני עוה"ז כפשוטם.

ואף שאין שלימות בעוה"ז ובמילא גם ביחסיהם יכול להיות יותר טוב וכו' – תלוי זה ברצונו הטוב של כאו"א מהם לעשות חלקו בזה ואפילו באם צורך לוַותר על איזה ענינים – לחַזק השלום...

לחיים כדבעי צ"ל מנוחת הנפש, היינו שיתקבל כהנ"ל בהרגשתם דכאו"א מהם, ויתנהגו כמתאים והשם יצליחם.

באם ינסו כנ"ל ולא יתקבל זה בהרגשתם וכו' – יציעו כל הטענות והסברות שלהם בכ"ז לרב מורה הוראה ויעשו כעצתו.

אזכיר עה"צ.


שגדול . . לאשתו כדלקמן אגרת י'תתקמא.