ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקע

[ה'תשל"ג]

אין לך דבר העומד בפני התשובה. עיקרה – קבלה טובה על להבא שלא ישוב לכסלה וכו' (ובמילא – חרטה על העבר).

לכאו"א עוזר השם לעשות תשובה, והדבר תלוי רק ברצון האדם.

אזכיר עה"צ.


אין . . התשובה מדרש הנעלם בזהר חדש ס"פ בראשית. רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ג"כ ירושלמי פאה פ"א ה"א.

עיקרה . . לכסלה תניא אגה"ת פ"א.

ובמילא – חרטה על העבר ראה לקו"ש חי"ז ע' 197 ואילך.

עוזר השם לעשות תשובה ראה שבת קד, א. יומא לח, סע"ב.

והדבר . . האדם ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.