ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תערב

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מכ' על ידי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלום שי' סלאַווין,

ביחד עם התשורה - ספר דברי יחזקאל על התורה ומועדים, אשר זכה והו"ל עוה"פ. ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי.

ובעת רצון יעלה זכרון כ' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר מתאים לבקשתו.

ויהי רצון אשר פעולות כ' בכלל וההו"ל דספר הנ"ל בפרט יצליחו להעלות בקודש כל עניני ארצנו הקדושה, ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בכבוד ובברכה.


מוה"ר יחזקאל שרגא פרענקל.

ספר דברי יחזקאל מאת רבי יחזקאל שרגא הלברשטם משינאווא.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.