ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עדרת

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוהר"ר מרדכי שי'

רמת גן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מכת"ר על ידי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלום שי' סלאַווין.

ובעת רצון יעלה זכרון כת"ר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, מתאים לבקשת כת"ר להצלחה בהפצת היהדות האמיתית. וזכות הרבים וארעא קדישא מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.