ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ג

תו

[ח' תשרי תש"ט]

שטולמן

אאשר קבלת מכתבו. ואביע ת"ח בשם המל"ח ובשמי, בעד הערכתו את עבודת המל"ח בתוארים נעלים כמו אלו אשר במכ', אשר זה מעודד ומחזק את הרוח. חיזוק הנחוץ ביותר בזמן האחרון, כאשר המניעות ועכובים לעבודה ע"פ תכנית המל"ח הולכים רבים וגדלים, המסייעים הולכים נחלשים ומתמעטים, ותכנית העבודה הולכת וגדלה מחדש לחדש ומשבוע לשבוע, מבלי כל אפשריות להקטינה אם לא ע"ח קרבנות (ברוח ובמילא גם בגוף) של קהל אלו הנעזרים ע"י המל"ח, אשר אחריות כזו א"א לקחת אותה ע"ע.

ובהמשך למשל הנאה שבמכתבו, להפצצת האטום והאנרגיא העצומה המשתחררת עי"ז:

בטח ידוע לו שבענין הנ"ל - מהשאלות העקריות שעמדו בפני אנשי המדע, ושבפתרונם הי' תלוי הצלחת כל הדבר היו:

1) chain process היינו שבענינים הרצויים אפשר יהי' להגיע לזה שחלקי אטום הראשונים הנפצצים ע"י המכונה יפוצצו מספר אטומים אחרים שהם יפוצצו מספר אטומים יותר גדול היינו שהאנרגיא תלך הלוך וגדול.

2) בענינים אי רצוים אפשר יהי' לסדר שמספר אטומים הנפצצים ילך הלוך וחסר.

3) שההוצאות (באנרגיא ובממון) בהפצצת האטום תהי' קטנה ביחס לההכנסה ע"י האנרגיא שמשתחררת ע"י ההפצצה. כיון שתכלית כל הנסיונות והעבודה במקצוע הי' לא לשם טיאוריא בלבד כ"א כדי לנצל אותם בחיים, וכדי לעשות עי"ז את החיים זכים ויפים יותר.

והנמשל בטח אין צריך ביאור לדכוותי'.

עוה"פ אאחל לו ולכב"ב שי' חוגמח"ט ואשר בשנה הבע"ל תגדל גם היכולת שלו וגם הרצון שלו לנצל כוחותיו בדרך אשר הותווה בשביל כל עם ישראל מיום עמדם על ה"ס, היא דרך התומ"צ ובפרט בשדה חנוך הכשר ותקוים הברכה אשר ברכו כ"ק מו"ח אד"ש.

תו

מגוכתי"ק, עבור המזכיר שיעתיקו במכונת כתיבה באנגלית. התאריך, בטופס האנגלי, הוא אוקטובר 11 1948.

שטולמן: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"א קסח.