ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ג

תז

ב"ה, ח' תשרי, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"מ שי'

זעליוואנסקי

שלום וברכה!

במענה על שאלתו הלכה למעשה מהו דין חוטי ציצית העשוים ע"י ישראל לשמה אבל ע"י מכונה (מאשין),

הנה מחלוקת האחרונים היא בזה ורבו המתירים, אף שלא נעלם ממנו דעת הדברי חיים בשו"ת חאו"ח ח"ב ס"א וסייעת האוסרים.

ושאלתי את פי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בנוגע למעשה בפועל. וא"ל אשר בשנות המלחמה הא' (תרע"ה-ח) בבוא הפליטים לפנים רוסיא, שלח כ"ק אדנ"ע שלוחים מיוחדים לפאבריק של גינזבורג ועשו שם חוטי ציצית במאשין, ומעשה רב.

כמובן כהנ"ל הוא בנוגע לענין לשמה, אבל צריך שלא יהי' חשש תערובת פשתן ובכלל מין אחר.

החותם בברכת חתימה וגמח"ט לו ולכל החבורה תי'.

הרב מנחם שניאורסאהן

תז

מהעתק המזכירות.

בשנות... רוסיא: ראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מבוא לח"ה ע' 6 ואילך.