ספריית חב"ד ליובאוויטש

תח

[עשי"ת תש"ט]

ב"ה, ח' תשרי, תש"ט

בברכת חתימה וגמח"ט והצלחה בגו"ר

נ.ב. מש"כ במכתבו א) שלכאורה בשהיחוה"א ספ"ז (ע' 8 שורה יו"ד) צ"ל "שמדריגת", ח"ו - כן ציינתי ג"כ בהערותי לתניא - והוספתי שכן צ"ל ג"כ, לכאורה, שם שורה י"א. - והבירור בזה קשה, כי גכתי"ק אינו, וקטע זה נדפס לראשונה בתניא תר"ס, וכנראה מהקדמת המגי', מהעתקה. משא"כ שם (פח, ע"ב שורה ג' מלמטה) שנ"ל שצ"ל "ממדריגת" - מצאתי אח"כ שכן הגי' ג"כ ר' אשר שו"ב על התניא שלו (נמצא אצל הרב קאזארנאווסקי - חתנו).

ב) אחד בחילופי אתוון ועד - ציינתי, ופירשתי לפענ"ד - בקונט' יב תמוז ע' 6, ובקובץ ליובאוויטש (חוברת הנמצאת בדפוס).

ג) שכל ידיעתנו באלקות הוא בשלילה - ידועה מחלוקת חוקרי ישראל (וגם חוקרי או"ה) בזה, אם תוארי השי"ת הם שליליים או גם חיוביים, ופס"ד תורת החב"ד ששניהם יש להם מקום ועוד בה שלישי' שלילה מוחלטת. ויעוין בזה לקו"ת ביאור לד"ה פקודי, ד"ה לך לך תרס"ו, תקעו עת"ר, פב"פ תרצ"ג, ועוד. וכ"ז רק בנוגע למח', אבל נתפס איהו ברעו"ד - ראה ד"ה לך הנ"ל.

תח

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 440 והוגהה ע"פ העתק המזכירות (גוכתי"ק). והוא כרטיס ברכת שנה טובה, אל ה"ר שניאור זלמן שניאורסאהן.

ח"ו: = חסר וא"ו.

מהעתקה: ראה גם לקו"א מהדו"ק ע' תעב-ג.

ובקובץ ליובאוויטש: חוברת יא, שנעתקה לעיל ח"ב אגרת רכ.

חוברת הנמצאת בדפוס: ונדפסה בקיץ תש"ט ונכללה בה גם אגרת שנכתבה בג' דחנוכה תש"ט (ראה לקמן בהערות לאגרות תכט. תקד). אף שתאריך החוברת הוא י"ט כסלו - ט' אדר תש"ו (ראה בהערה לאגרת ריט דלעיל ח"ב).